25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2016 r., Nr 119, poz. 1) - RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Od tego momentu wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe zostały objęte zastosowaniem RODO.

W praktyce, dla nas - mieszkańców, oznacza to, iż mamy więcej praw w kwestii ochrony naszej prywatności, zwłaszcza ochrony danych osobowych, natomiast osoby lub podmioty przetwarzające nasze dane, mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby lepiej chronić te dane.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (np. imię i nazwisko, numer pesel, płeć, adres, numer IP, kod genetyczny, historia zakupów, itp). Są to wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości.

Co zyskujemy jako obywatele?

1. Prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym, a administrator musi zapewnić techniczne i organizacyjne środki pozwalające na całkowite usunięcie danych osobowych. Obowiązek usunięcia danych powstaje w momencie, kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których je zebrano, podmiot danych wycofał zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania tych danych, podmiot danych wniósł sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w unijnym bądź krajowym przepisie prawnym, czy dane zostały zebrane w celu świadczenia usług internetowych dziecku.

Każdy będzie mógł żądać usunięcia swoich danych, szczególnie gdy nigdy ich nie podawaliśmy (np. telefony od marketerów).

2. Prawo do przenoszenia danych osobowych w systemach informatycznych tj. w sposób zautomatyzowany (o ile jest to technicznie możliwe).

3. Prawo do wglądu w swoje dane i dysponowania nimi wedle uznania - prawo do uzyskania kopii danych.

4.Obowiązek poinformowania w przypadku wycieku danych, które mogą zagrażać naszej prywatności.

Kto to jest administrator?

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Z kolei osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora to podmiot przetwarzający.

W przypadku Gminy Miejskiej Jarosław administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Urzędzie Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław.

Burmistrz Miasta Jarosławia ma obowiązek poinformowania nas, kto jest inspektorem danych osobowych, w jakim celu te dane osobowe są przetwarzane i na jakiej podstawie (podstawa prawna), o tym, że dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez jaki okres nasze dane osobowe będą przetwarzane oraz o tym, że posiadamy prawo do dostępu do naszych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na przetwarzanie (w zależności od zastosowania). Ponadto będziemy informowani, że mamy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych nas dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Będziemy również informowani, z czego wynika podanie danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje ich nie podania. Wszystko to jest zawierane w klauzuli informacyjnej.

Wszystkie te działania w konsekwencji mogą spowodować zauważalne zmiany, jak np. zmniejszy się proceder handlu danymi, co w rzeczywistości będzie skutkowało na przykład mniejszą ilością telefonów z ofertami zakupów różnych produktów, a w przypadku, kiedy nasze dane trafią do nowej bazy - zostaniemy o tym poinformowani.

RODO nie w każdej sytuacji będzie miało zastosowanie.

Wyłączenie stosowania RODO:

*RODO nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych - motyw 27 preambuły, który mówi: „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych"

 *RODO nie dotyczy przetwarzania danych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej - motyw 14 preambuły „Ochrona zapewniania niniejszym rozporządzeniem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych - niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania - w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej"

*RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w działalności czysto osobistej lub domowej - motyw 18 preambuły, który głosi „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej".

Opracowanie i ulotka - źródło: Ministerstwo Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator)

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...